Doi Num Sub

รางวัลและเครื่องหมายต่างๆ บนผลิตภัณฑ์

OTOP  ออกให้โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงโครงการ
ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ  ผลิตภัณฑ์ดอยน้ำซับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.2540
และเข้าร่วมการคัดสรร ที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายในปี 2546
โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP Product Champion  2546 ในระดับ 5 ดาว


เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน หรือ มผช.โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ออกให้กลุ่มชุมชน
หรือองค์กรที่ผ่านการตัดสรรตามมารตฐานระดับชุมชน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผลิตในระบบอุตสาหกรรม
ซึ่งดอยน้ำซับได้รับมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา

สัญลักษณ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ออกโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยผู้ที่จะผ่านการรับรองต้องปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
และต้องทำการต่ออายุทุกปี ซึ่งมีกฏเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข็มงวดพอสมควรซึ่งภาครัฐ มีนโยบายที่จะยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ของไทยอยู่แล้วเพียงแต่ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขให้ได้ตามมาตรฐานที่วางไว้
โดยดอยน้ำซับได้รับสัญญลักษณ์เกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน

เครื่องหมาย Thailand Trust Mark  หรือ TTM เป็นเครื่องหมายที่ออกโดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์
เดิมคือเครื่องหมาย Thailand Brand’s name ได้พัฒนามาเป็นเครื่องหมาย TTM ในปัจจุบัน ซึ่งมีเงื่อนไขที่ต้องปฎิบัติตาม
ที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร แต่เป็นนโยบายที่ภาครัฐต้องการยกระดับสินค้าไทย และเผยแพร่ไปในประเทศต่างๆ
ให้ได้รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะต้องมีตราสัญลักษณ์ TTM อยู่บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งมอบให้ทั้งงานด้านบริการและสินค้า
ซึ่งดอยน้ำซับได้รับเครื่องหมายเกียรติให้ใช้เครื่องหมาย TTM ทั้งสินค้าและงานบริการ

สัญลักษณ์ Prime Minister Export Award หรือ PM Award ออกให้โดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง
เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าที่เป็นของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกและออกแบบโดยคนไทย
รวมทั้งสร้างชื่อเสียงทางการค้าให้เป็น ที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในตลาดต่างประเทศเพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยมากขึ้น
ดอยน้ำซับได้รับรางวัล นี้ เมื่อ 2548 และ 2559 โดย ได้รับในสาขา Best OTOP Export Recognition

ในปี 2551 ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์ชุมชน และบุคคลเกียรติยศ


                              

รางวัลเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
Prime Minister Herbal Awards (PMHA)  “Kra Jom” Thai Traditional Home spa
บริษัท ดิ โอเรียลทอล เฮิร์บส์ จำกัด ในปี ๒๕๖๔ ดอยน้ำซับ ได้รับรางวัลจากการส่งกระโจมเข้าประกวดถึงสองรางวัลคือ
รางวัล Bangkok Brand ผลิตภัณฑ์ กระโจมอบสมุนไพร และรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นความสำเร็จอีกครั้งสำหรับปี๒๕๖๔
ที่ยังอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคระบาดซึ่งผลิตภัณฑ์กระโจมอบสมุนไพร
สามารถดูแลสุขภาพของคนในยามเกิดวิกฤติของโรคอุบัติใหม่ได้เป็นอย่างดี
ไม่เฉพาะคนไทย แต่ชาวต่างชาติ ก็ให้ความสนใจและสั่งซื้อ อย่างต่อเนื่องตลอดมา