pop

‘ดอยน้ำซับ’ กับหลักธรรมาภิบาล

“ดอยน้ำซับ” มรดกทางภูมิปัญญา ในการดูแลสุขภาพ ด้วยความรู้จากบรรพบุรุษไทย “ Doi Num Sub “ The Art and Heritage of Thai folk wisdom A Simple Thing is Definitely Perfect “สิ่งที่ธรรมดาและความเรียบง่าย คือสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด”   ความเป็นมาของโครงการดอยน้ำซับ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2539 คณะทำงานกองทุนเพื่อสังคม (Social Investment Fund) หรือ SIF ในนามของสมาคมพัฒนาสังคม ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (Nationnal Institute administration = NIDA) ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่สมาชิก สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช)ของ ธนาคารออมสิน  เพื่อสำรวจความอ่อนแอของชุมชนและได้เห็นจุดอ่อนต่างๆ ของหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน จึงได้ตั้งโครงการ “ดอยน้ำซับ” ขึ้น เพื่อเป็นส่วนเสริมข้ออ่อนของสมาชิกเกษตรกร ให้เข้มแข็งขึ้น …

‘ดอยน้ำซับ’ กับหลักธรรมาภิบาล Read More »