ปรัชญาดอยน้ำซับ

ปรัชญาของโครงการดอยน้ำซับ

 

การนำเอาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดการยอมรับภายใต้ความเอื้ออาทรที่มีต่อสังคม  ทั้งภายในและต่างประเทศ  เน้นการช่วยเหลือตนเอง  โดยใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีการนำเอางานวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำการผลิต  ดอยน้ำซับ  จึงเป็นผลิตภัณฑ์  ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ เพื่อให้คนทั้งสองส่วนสามารถอยู่ได้  แบบพึ่งพาอาศัยกัน  และยังสามารถเอื้อเฟื้อ ไปสู่สังคมโลกได้  แบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ยั่งยืน