ความเป็นมาของโครงการ


ดอยน้ำซับ’

มรดกทางภูมิปัญญา ในการดูแลสุขภาพด้วย ความรู้จากบรรพบุรุษไทย              
                                                           

A Simple Thing is Definitely  Perfect
สิ่งที่ธรรมดาและเรียบง่าย คือสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2539 คณะทำงานกองทุนเพื่อสังคม (Social Investment Fund) หรือ SIF
ในนามของสมาคมพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
(National Institute administration = NIDA)
ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ของสมาชิก สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช) ธนาคารออมสิน
เพื่อสำรวจความอ่อนแอของชุมชน
และได้เห็นจุดอ่อนต่างๆ ของหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน
จึงได้ตั้งโครงการ “ดอยน้ำซับ” ขึ้น เพื่อเป็นส่วนเสริมข้ออ่อนในชนบท ให้เข้มแข็งขึ้น
โดยการนำสิ่งที่มีอยู่ในชนบที่ใช้ประโยชน์กันอยู่ในวงจำกัด ออกเผยแพร่สู่สังคมเมือง
เริ่มจากการนำเอาความรู้ดั้งเดิมเหล่านี้มาพัฒนา โดยอาศัยหลักวิชาการและปรับกระบวนการผลิต
ให้เข้ากับยุคสมัย ทั้งยังต้องสนองความต้องการในปริมาณที่มาก
เพื่อการส่งเป็นสินค้าส่งออกได้ภายใต้ชื่อ “ผลิตภัณฑ์ดอยน้ำซับ”

ดอยน้ำซับ จึงหมายถึงการนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาใช้อย่างถูกวิธีและยั่งยืน
เหมือนน้ำซึมซับจากพื้นดิน และไหลมารวมกันทีละเล็กทีละน้อย เป็นธารน้ำที่ใหญ่ขึ้น
เพื่อหล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชน โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกพืชทางด้านสมุนไพรให้เกิดเครือข่ายมากที่สุด
ผลิตภัณฑ์ดอยน้ำซับเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ และส่งออกสินค้าอย่างเป็นทางการ
ไปประเทศญี่ปุ่น ที่หลงรักในความเป็นธรรมชาติ เป็นครั้งแรก เมิ่ พศ.2542
ลูกประคบสมุนไพรเป็นสินค้าตัวแรกที่ผลิตขึ้น โดยการสนับสนุนให้ชุมชนปลูกสมุนไพร
ที่ต้องนำมาใช้เป็นส่วนผสม

สมุนไพรอบตัวสำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับหลังการคลอดบุตร
เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นตามหลักการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของชุมชน โดยมีการพัฒนากระโจมอบสมุนไพร
ที่ทำจากผ้าฝ้านทอมือย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้กลุ่มทอผ้ามีรายได้เสริม
และทำให้ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายผ้าได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดรายได้เสริมมากขึ้น
ปัจจุบันสินค้าของดอยน้ำซับได้พัฒนาให้มีหลากหลายมากขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน