ความเป็นมาของโครงการ

ดอยน้ำซับ’

มรดกทางภูมิปัญญา ในการดูแลสุขภาพด้วย ความรู้จากบรรพบุรุษไทย              
                                                           

A Simple Thing is Definitely  Perfect
สิ่งที่ธรรมดาและเรียบง่าย คือสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด

             เมื่อปลายปี พ.ศ. 2539 คณะทำงานกองทุนเพื่อสังคม (Social Investment Fund) หรือ SIF ในนามของสมาคมพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (National Institute administration = NIDA) ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ของสมาชิก สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช) ธนาคารออมสินเพื่อสำรวจความอ่อนแอของชุมชนและได้เห็นจุดอ่อนต่างๆ ของหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน จึงได้ตั้งโครงการ “ดอยน้ำซับ” ขึ้น เพื่อเป็นส่วนเสริมข้ออ่อนในชนบท ให้เข้มแข็งขึ้น โดยการนำสิ่งที่มีอยู่ในชนบที่ใช้ประโยชน์กันอยู่ในวงจำกัด ออกเผยแพร่สู่สังคมเมือง เริ่มจากการนำเอาความรู้ดั้งเดิมเหล่านี้มาพัฒนา โดยอาศัยหลักวิชาการ และปรับกระบวนการผลิตให้เข้ากับยุคสมัย ทั้งยังต้องสนองความต้องการในปริมาณที่มาก เพื่อการส่งเป็นสินค้าส่งออกได้ภายใต้ชื่อ “ผลิตภัณฑ์ดอยน้ำซับ”

ดอยน้ำซับจึงหมายถึงการนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาใช้อย่างถูกวิธีและยั่งยืนเหมือนน้ำซึมซับจากพื้นดิน และไหลมารวมกันทีละเล็กทีละน้อย เป็นธารน้ำที่ใหญ่ขึ้น เพื่อหล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชน   โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกพืชทางด้านสมุนไพร ให้เกิดเครือข่ายมากที่สุด  ผลิตภัณฑ์ดอยน้ำซับ เป็นสินค้าจากภมิปัญญา บรรพบุรุษ และส่งเนสินคเออก อย่างเป็นทางการ ไปประเทศญี่ปุ่น ที่หลงรัก ในความเป็นธรรมชาติ เป็นครั้งแรก เมิ่ พศ.2542  ลูกประคบสมุนไพรเป็นสินค้าตัวแรกที่ผลิตขึ้น  โดยการสนับสนุนให้ชุมชนปลูกสมุนไพรที่ต้องนำมาใช้ เป็นส่วนผสม

สมุนไพร อบตัวสำหรับ บุคคลทั่วไป และสำหรับหลังการคลอดบุตร  เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้น ตาม หลักการดูแลสุชภาพขั้นพื้นฐานของชุมชน โดยมีการพัฒนากระโจมอบสมุนไพร ที่ทำจากผ้าฝ้านทอมือย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้กลุ่มทอผ้ามีรายได้เสริม  และทำให้ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายผ้าได้มากขึ้น   เพื่อให้เกิดรายได้เสริม มากขึ้น   ปัจจุบันสินค้าของดอยน้ำซับ ได้พัฒนาให้มีหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบัน