มนุษย์กับธรรมชาติ

มนุษย์กับธรรมชาติ


ปัจจุบัน แนวทางของการดำเนินชิวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นแนวทางที่ได้รับการ
ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย และถือเป็นแนวทางที่ทำให้มนุษย์เกิดความสมดุลทั้งในมิติ
ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์เอง การดูแลสุขภาพ กายและจิต ในแนว
ทางธรรมชาตินั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าร่างกายมีความสามารถในการเยียว
ยาและบำบัดด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

ในซีกโลกตะวันตก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการค้นคว้าวิจัยในทางวิทยาศาสตร์
ช่วยให้เรามีความรู้เชิงลึกและมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทีมีประสิทธิภาพ แต่ทางซีกโลก
ด้านตะวันออกที่ยึดแนวทางธรรมชาตินั้นมีมานานแล้ว โดยผ่านการวิเคราะห์วิจัยแบบมีส่วน
ร่วมของบรรพบุรุษ และถ่ายถอดต่อมาด้วยระบบการเรียนรู้ในครอบครัว เป็นรุ่นๆ สืบทอดต่อ
กันมา ความรู้ด้านอายุรเวท  การฝังเข็มการนวดไทย  หรือแม้แต่การใช้สมุนไพร  ในซีกโลก
ตะวันออก ล้วนแล้วแต่เป็นภูมิปัญญาของการรักษาแบบธรรมชาติทั้งสิ้น และปัจจุบันนี้เป็นที่
ยอมรับไปทั่วโลกนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้ทั้งยาม
ปกติและยามเจ็บป่วย ให้เรารำลึกเสมอว่าตัวตนของเราก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มา

โดยมีหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการดำเนินชีวิตที่อยู่ในระหว่าง ภพภูมิของฟ้าและดิน
การพัฒนาจิตตามวิถีแห่งพระพุทธศาสนา ยังเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง ที่ยอมรับว่าเป็นแนวทาง
ที่นำไปสู่สภาวะที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต ในแนวทางธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง