มนุษย์กับธรรมชาติ

มนุษย์กับธรรมชาติ

ปัจจุบัน แนวทางของการดำเนินชิวิต ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย และถือเป็นแนวทาง ที่ทำให้มนุษย์เกิดความสมดุลย  ทั้งในมิติทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์เอง การดูแลสุขภาพ กาย และจิต ในแนวทางธรรมชาตินั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า ร่างกายมีความสามารถในการเยียวยา และบำบัดด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

ในซีกโลกตะวันตก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการค้นคว้าวิจัยในทางวิทยาศาสตร์ ช่วยให้เรามีความรู้เชิงลึก และมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ทีมีประสิทธิภาพ แต่ทางซีกโลกด้านตะวันออก ที่ยึดแนวทางธรรมชาติ  นั้นมีมานานแล้ว โดยผ่านการวิเคราะห์วิจัย แบบมีส่วนร่วมของบรรพบุรุษ และ ถ่ายถอดต่อมาด้วยระบบการเรียนรู้ในครอบครัว เป็นรุ่นๆ สืบทอดต่อกันมา ความรู้ด้านอายุรเวท การฝังเข็มการนวดไทย หรือแม้แต่การใช้สมุนไพร ในซีกโลกตะวันออก ล้วนแล้วแต่เป็นภูมิปัญญาของการรักษาแบบธรรมชาติทั้งสิ้น และปัจจุบัน นี้ เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เรา สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ ได้ทั้งยามปกติและยามเจ็บป่วย หากเรารำลึกเสมอว่า ตัวตนของเราก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มา โดยมีหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิต ในการดำเนินชีวิต ที่อยู่ในระหว่างภพภูมิของฟ้าและดิน  การพัฒนาจิตตามวิถีแห่งพระพุทธศาสนา ยังเป็น อีกองค์ประกอบหนึ่ง ที่ยอมรับว่า เป็นแนวทางที่นำไปสู่สภาวะที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต ในแนวทางธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง