ภูมิปัญญาชุมชน


ภูมิปัญญาชุมชน
     เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสะสมของความรู้ดั่งเดิมของบรรพบุรุษที่ได้รับการถ่ายทอดมาเป็นรุ่นๆ   จากการดำเนินชีวิต   ที่มีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เป็นตัวกำหนด   โดยเฉพาะในซีกโลกตะวันออก  เช่น จีน อินเดีย เมียนม่า เวียตนาม และในประเทศไทย นับเป็นประเทศ ที่ล้วนมีความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ก่อให้เกิดการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยขน์ กับการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำสมุนไพร ในท้องถิ่นมาบำบัดความเจ็บป่วย และบางกิจกรรม ยังคงปฎิบัติกัน สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในสังคมไทยของเรา มีตัวอย่างที่สำคัญ ที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับถึงในระดับสากลอย่างกว้างขวาง ดังต่อไปนี้