ฝ้ายแห่งชีวิต

เส้นฝ้าย…เส้นใยแห่งชีวิต  ฝ้าย เส้นใยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
เป็นตัวแทนของเส้นใยจากธรรมชาติที่สามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ
ของพัฒนาการเครื่องนุ่งห่มที่มีมนุษย์เป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นมา ทั้งยังเป็นตัวแทน
ของกลุ่มชุมชนที่ใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อที่แสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของชาติพันธิมนุษย์ เส้นใยธรรมชาตินี้ปัจจุบันเริ่มกลับมาเป็นที่ต้องการของสังคม
อีกครั้ง และมีราคาค่อนข้างสูง ฝ้ายธรรมชาติที่แท้จริงเมื่อนำมาย้อมสีธรรมชาติ
ที่ได้จากเปลือกไม้ ใบไม้ หรือแม้แต่โคลน ทำให้เกิดความสวยงามที่เป็นธรรมชาติ
ชวนให้สบายตาและที่สำคัญมีความเย็นสบายในหน้าร้อน และอบอุ่น ในหน้าหนาว
ลวดลายที่สวยงามต่างๆ  มาจากวิถีชีวิตของชุมชน และสภาพแวดล้อม ทำให้เราสามารถ
มองเห็นถึงรากเหง้าของสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี
กลิ่นที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติ ทำให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต่างจากกลิ่นเคมี
และเส้นใยสังเคราะห์

Cotton yarn…Cotton of Life
Cotton is the oldest yarn in the world.  It is made of natural fibre presenting
a long tale of clothe developed by human being.  The costume made of cotton
also reveals identity of community, difference of ethnic group and human race.
This natural fibre has become popular again nowadays and it is in need for
today society, but it is expensive.  The pure cotton clothe dyed with natural color
of raw material such as tree bark, leaves or mud.  Its natural beautiful dyed color
enhances pleasantness to eyesight, keep cool in summer and warm in winter.
Moreover, its texture displays community way of life and environment.
It makes us perceive the origin of society, culture and environment of each
human era. Scent from natural dying has a distinguish characteristic which is
different from chemical dying and synthetic fiber cloth.

 “ฝ้ายเข็น” คือฝ้ายที่มีกระบวนการแปรรูปด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม
ซึ่งมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก เพื่อให้ได้เส้นฝ้ายตามธรรมชาติก่อนที่จะนำ
ไปย้อมสีต่างๆ ก่อนนำไปถักทอ ลักษณะของเส้นฝ้ายจะเส้นใหญ่และไม่สม่ำเสมอ
กันตลอดเส้น มีความนุ่ม ยิ่งผ่านการซักยิ่งมีความนุ่มนวลและสวยงามเป็นธรรมชาติ
ซึ่งปัจจุบันหาผู้ที่ทำฝ้ายเข็นได้น้อยมาก เพราะต้องฝึกหัดเป็นเวลานานและต้องมี
ความพยายามสูง ด้วยความเจริญทางอุตสาหกรรมเข้ามาแทนที่วิถีชีวิตที่เรียบง่าย
ของคนในสมัยโบราณ ผู้คนจึงหันไปใช้เส้นด้ายสำเร็จรูปกันเป็นส่วนใหญ่เพราะราคา
ถูกกว่าและซื้อหาได้ง่าย

คุณสมบัติที่ดีของฝ้ายธรรมชาติ โดยเฉพาะฝ้ายเข็นมือ คือ
เส้นใยจากธรรมชาติจะปล่อยประจุไฟฟ้าลบ ซึ่งเป็นคล้ายวิตามินในอากาศ
หรือ air vitamin ดังนั้นยิ่งมีประจุไฟฟ้าลบมากก็ยิ่งทำให้มีความสะอาดรอบตัวมาก
จึงควรสวมใส่แต่เสื้อผ้าฝ้ายซึ่งทำให้สบายตัว และไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ
ให้เปลืองพลังงาน  ซึ่งเส้นใยสังเคราะห์ไม่สามารถเรียนแบบได้  โดยปกติคนเราจะมี
ประจุไฟฟ้าลบอยู่รอบตัวโดยมาจากการรับประทานอาหาร ผู้ที่รับประทาน ผักสด ผลไม้
จะมีประจุลบมากกว่าผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์ (การรับประทานเนื้อสัตว์มาก
ทำให้ประจุไฟฟ้าลบถูกทำลาย)

เส้นฝ้ายธรรมชาติย้อมคราม และย้อมจากสีธรรมชาติ จึงเหมาะกับมนุษย์ที่สุด”
ฝ้ายเข็นที่นำมาย้อมสีธรรมชาติ มีการใช้วัตถุดิบที่ให้สีธรรมชาติ เช่น จากใบไม้ เปลือกไม้
ขี้เถ้า เมล็ดพืช โดยเฉพาะการย้อมสีน้ำเงินจากต้นคราม สีครามจึงเป็นสีเฉพาะ
ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ และมีขั้นตอนการย้อมที่ให้สีฟ้าและน้ำเงินแตกต่างกัน
หากต้องการสีครามเข้ม หรือสีน้าเงินครามจะต้องย้อมถึง 7 ครั้ง หากใช้เวลาการย้อมเพียง
2-3 ครั้ง จะได้ สีฟ้าใสที่เรียกว่า “สีมุ้ยหรือเรียกว่า สีฟ้ามุ่ย  การนำผ้าฝ้ายธรรมชาติ
ย้อมด้วยต้นคราม เปรียบเสมือนกับการนำเอาสมุนไพรที่มีประโยชน์มาถักทอ ให้เกิด
เส้นใยธรรมชาติที่สวยงามและสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้อย่างลงตัว

“FAI KHEN”
Fai Khen is cotton cloth made by the procedure of traditional technique
which is complicate in order to get natural cotton fibre before dying and
weaving.  Feature of cotton yarn is quite thick and une

ven.  However, it is soft.
The more it is washed, the more it becomes soften and looks naturally beautiful.
At present, it is very hard to find Fai Khen weaver because it needs long time
training with high diligence.  As the industrial advancement replaces the
ancestor’s easy-going way of life, people turn to use synthetic yarn which is
cheaper and easy to buy.

The three good qualities of natural cotton,
especially Fai Khen Cotton
Natural Fiber emits negative charge which is similar to vitamin derived
from air (or air vitamin.)  The more negative charge emits out, the cleaner
environment becomes.  That is the reason we should wear cotton-made
apparel. It makes us comfortable without having to be in air-conditioning
room and wasting energy.  Synthetic fibre cloth cannot imitate this good
quality of cotton-made cloth.  Generally we receive negative charge from
eating food.  People who eat fresh vegetable and fruits receive more negative
charge than the one who eat meat
(eating much meat annihilates negative charge.)

“Dyeing natural cotton by Indigofera and colors from
nature is the most suitable for human being.”
Fai Khen cloth dyed with colors derived from nature such as leaves or bark
of tree, ashes, seed, especially indigo blue color from Indigofera tree
provides unique light blue color with a natural beauty tone of color.
The process of acquiring light blue and dark blue colors is different.
If indigo blue color or dark indigo one is needed, 7 times dyeing is requested.
Whereas 2-3 times dyeing, only crystal clear blue called “Si-mui”
or Mui Blue Color
is got.  Dyeing natural cotton cloth with indigofera
is like applying the benefit of herbal medicine into weaving process
which we will get ravishing natural fibre cloth and hygienic product.