รางวัลและเครื่องหมายต่างๆ บนผลิตภัณฑ์


1. Otop  ออกให้โดย กรมพัฒนาชุมชน  ก.มหาดไทย เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงโครงการ
ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ ผลิตภัณฑ์ดอยน้ำซับเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ก่อเกิดมาตั้งแต่
พ.ศ.2540 และเข้าร่วมการคัดสรร ที่อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายในปี 2546 โดยได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP Product Champion  2546 ในระดับ 5 ดาว

 


2. เครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน หรือ มผช.โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ออกให้กลุ่มชุมชน หรือองค์กรที่ผ่านการตัดสรรตามมารตฐานระดับชุมชน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์
ไม่ได้ผลิตในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งดอยน้ำซับได้รับมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา

 


3. สัญญาลักษณ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ออกโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยผู้ที่จะผ่านการรับรองต้องปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
และต้องทำการต่ออายุทุกปี ซึ่งมีกฏเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข็มงวดพอสมควรซึ่งภาครัฐ มีนโยบายที่จะยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ของไทยอยู่แล้วเพียงแต่ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขให้ได้ตามมาตรฐานที่วางไว้
โดยดอยน้ำซับได้รับสัญญลักษณ์เกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน

 

  
4.เครื่องหมาย Thailand Trust Mark  หรือ TTM เป็นเครื่องหมายที่ออกโดยกรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์ เดิมคือเครื่องหมาย Thailand Brand’s name ได้พัฒนามาเป็นเครื่องหมาย TTM
ในปัจจุบัน ซึ่งมีเงื่อนไขที่ต้องปฎิบัติตามที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร แต่เป็นนโยบายที่ภาครัฐต้องการ
ยกระดับสินค้าไทย และเผยแพร่ไปในประเทศต่างๆ ให้ได้รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะต้องมี
ตราสัญญลักษณ์ TTM อยู่บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งมอบให้ทั้งงานด้านบริการและสินค้า ซึ่งดอยน้ำซับได้รับ
เครื่องหมายเกียรติให้ใช้เครื่องหมาย TTM ทั้งสินค้าและงานบริการ

 5.สัญญลักษณ์ Prime Minister Export Award หรือ PM Award ออกให้โดยกรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จัก
ในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง
3. เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าที่เป็น ของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกและออกแบบโดยคนไทย
รวมทั้งสร้างชื่อเสียงทางการค้าให้เป็น ที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในตลาดต่างประเทศเพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยมากขึ้น

ดอยน้ำซับได้รับรางวัล นี้ เมื่อ 2548 และ 2559 โดย ได้รับในสาขา Best OTOP Export Recognition

 

 


** ในปี 2551 ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์ชุมชน และบุคคลเกียรติยศ