คำสำคัญและเครื่องหมายต่างๆ บนผลิตภัณฑ์

คำสำคัญและเครื่องหมายต่างๆ บนผลิตภัณฑ์

1……………Otop  ออกให้โดย กรมพัฒนาชุมชน  ก.มหาดไทย เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึง โครงการที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ ผลิตภัณฑ์ดอยน้ำซับ เป้นผลิตภัณฑ์ ที่ก่อเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.2540 และเข้าร่วมการคัดสรร ที่อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายในปี 2546 โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผลิตภัณฑ์ OTOP Product Champion  2546 ในระดับ 5 ดาว

2…………………. เครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน หรือ มผช.โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ที่ออกให้กลุ่ม ชุมชน หรือองค์กร ที่ผ่านการตัดสรรตามมารตฐานระดับชุมชน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ ผลิตในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งดอยน้ำซับได้รับมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา

3…………………..สัญญาลักษณ์ มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์  ออกโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ก.เกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ที่จะผ่านการรับรอง  ต้องปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และต้องทำการต่ออายุทุกปี ซึ่งมีกฏเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข็มงวดพอสมควรซึ่งภาครัฐ มีนโยบายที่จะยกระดับ ผลิตภัณฑ์ ของไทยอยู่แล้วเพียงแต่ ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขให้ได้ตามมาตรฐานที่วางไว้ โดยดอยน้ำซับได้รับสัญญลักษณ์เกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน

4.เครื่องหมาย Thailand Trust Mark  หรือ TTM เป็นเครื่องหมายที่ออกโดยกรมส่งเสริมการส่งออก ก.พาณิชย์ เดิมคือเครื่องหมาย Thailand Brand’s name ได้พัฒนา มา เป็นเครื่องหมาย TTM ในปัจจุบัน ซึ่งมีเงื่อนไขที่ต้องปฎิบัติตามที่ ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร แต่เป็นนโยบายที่ภาครัฐ ต้องการยกระดับสินค้าไทย และเผยแพร่ไปในประเทศต่างๆ ให้ ได้ รับรู้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพ จะต้องมีตราสัญญลักษณ์ TTM อยู่บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งมอบให้ทั้งงานด้านบริการและ สินค้า ซึ่งดอยน้ำซับ ได้รับ เครื่องหมายเกียรติให้ใช้เครื่องหมาย TTM ทั้งสินค้า และ งานบริการ

5.สัญญลักษณ์ Prime Minister Export Award หรือ    PM Award ออกให้โดยกรมส่งเสริมการส่งออก ก.พาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1 เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น                        2.เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง

  1. เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าที่เป็น ของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกและออกแบบโดยคนไทย รวมทั้งสร้างชื่อเสียงทางการค้าให้เป็น ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในตลาดต่างประเทศเพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยมากขึ้น

ดอยน้ำซับได้รับรางวัล นี้ เมื่อ 2548 และ 2559 โดย ได้รับในสาขา Best OTOP Export Recognition

** ในปี 2551 ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์ชุมชน และบุคคลเกียรติยศ