โครงการดอยน้ำซับ ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาแห่งตะวันออก


“ดอยน้ำซับ” มรดกทางภูมิปัญญา ในการดูแลสุขภาพด้วย ความรู้จากบรรพบุรุษไทย